Poszerzenie na dany typ maszyny

Poszerzenie na dany typ maszyny


Kategoria kursów: Oferta kursów

Poszerzenie na dany typ maszyny jest to szkolenie dla osób które posiadają już uprawnienia operatora maszyn roboczych KL.III lub KL.II ale muszą pracować na maszynach klasy wyższej.

Poszerzenia można robić łącznie na jednym kursie z klasą III koparek lub ładowarek, uczestnik szkolenia łącznego ma dodatkowe godziny z tematów związanych z wybranym typem maszyny .

WYMAGANIA:

  • posiadanie dokumentacji techniczno ruchowej DTR w j. polskim maszyny zgłoszonej na poszerzenia
  • udostępnienie maszyny zgłoszonej na poszerzenie zgodnej z danymi w DTR  na egzamin praktyczny

WYMAGANE DOKUMENTY

Uczestnik szkolenia winien przedstawić dowód osobisty, pesel, aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku operator wybranej maszyny, książeczkę operatora w przypadku posiadania innych uprawnień IMBiGS.

WYDANE DOKUMENTY PO POZYTYWNIE ZALICZONYM EGZAMINIE

Uprawnienie ( książeczka operatora oraz świadectwo) wg wzoru podanego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20  września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U. Nr 118, poz. 1263)